FORMÁLNY ROZBOR

Novela:
Predstavuje stredný epický žáner. Novela nepodáva komplexný a široký obraz človeka, ale iba určitý výsek, súbor niekoľkých udalostí. Má menší počet postáv ako román, jednoduchší dej a menej zložitú kompozíciu. Postavy sú obvykle na začiatku charakterovo sformované a počas deja neprekonávajú väčší vývin. Dej má rýchly spád a nastáva v ňom obyčajne nejaký prekvapujúci obrat.
Poviedka:
Poviedka patrí medzi malé žánre epiky. Stvárňuje jednotlivú udalosť zo života človeka. Vystupuje v nej malé množstvo postáv, ktoré do deja vstupujú sformované, nevyvíjajú sa.
Humoreska:
Je to poviedka, alebo novela so žartovnou tématikou, veľmi význačná pre Jesenského tvorbu
Kompozícia     Dielo Malomestské rozprávky sa zaraďuje medzi realistické diela. Je to zbierka humoresiek (krátke poviedky so žartovnou tématikou), v ktorých sa autor vysmieva z rôznych vrstiev malomeštiackej spoločnosti, majú veľmi jednoduchú dejovú líniu. Každá humoreska má jednu zápletku a zameriava sa vždy na jeden problém, sú to monografické diela.   V každej z Malomestských rozprávok stavia dej na jednej výraznej udalosti, obyčajne humornej, ktorá mu umožňuje ukázať nejaké negatívne charakterové vlastnosti postáv. Dej rozvíja tak, že jeho rozuzlenie vyznie ako výsmech zlých vlastností, nesprávneho konania.      Jesenský v tejto zbierke využíva primitivizmus. Poviedky sú autentické, nápady čerpal zo skutočných skúseností, zobrazoval charaktery osôb, ktoré každodenne stretával a dobre poznal. Dej rozpráva rozprávač.    Jesenský kritizoval vo svojich poviedkach vtedajšiu dobu. Poukazoval na chyby v medziľudských vzťahoch a spoločenské problémy. Každý problém hodnotil z dvoch rozličných uhlov pohľadu.